24 stycznia - św. Franciszek Salezy (1567-1622)
24 stycznia, św. FRANCISZKA SALEZEGO
biskupa i doktora Kościoła, Patrona i Opiekuna Rodziny Salezjańskiej

ANTYFONA NA WEJŚCIE
Por. Syr 39, 8 b-10 a
Pan napełnił go duchem rozumu i kierował jego radą i wiedzą.* Mądrość jego opowiadać będą narody, a zgromadzenie wychwalać go będzie.

Odmawia się Chwała na wysokości

KOLEKTA
Boże nieskończenie dobry, z Twojej woli święty biskup Franciszek Salezy przez miłość duszpasterską stał się wszystkim dla wszystkich; pozwól również nam praktykować w życiu i w służbie wobec braci słodycz Twojej ojcowskiej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha świętego * Bóg przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE
1 Krl 3, 11-14
Dar mądrości

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.
Gdy Salomon się modlił, Pan Bóg powiedział do niego: ŤPonieważ prosiłeś o to, a nie prosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie prosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, jakiego przed tobą nie było i po tobie nie będzie. I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak iż za twoich dni podobnego tobie nie będzie wśród królów. Jeśli zaś będziesz postępować moimi drogami za-chowując moje prawa i polecenia za przykładem twego ojca, Dawida, to przedłużę twoje życieť. Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: por. 30a)
Refren: Słowa mądrości głosi sprawiedliwy
Miej ufność w Panu i czyń to co dobre, * a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie. Raduj się w Panu, * a On spełni pragnienia Twego serca.
Refren: Słowa mądrości głosi sprawiedliwy
Powierz Panu swą drogę, * zaufaj Mu, a On sam będzie działał. On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, * a prawość twoja jak blask południa.
Refren: Słowa mądrości głosi sprawiedliwy
Usta sprawiedliwego głoszą mądrość, * a język jego mówi to co słuszne. Prawo Boże jest w jego sercu * i nie zachwieją się jego kroki.
Refren: Słowa mądrości głosi sprawiedliwy

DRUGIE CZYTANIE
Ef3, 8-12
Zwiastować poganom niezgłębione bogactwa Chrystusa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia:
Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach niebieskich zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością dzięki wierze w Niego. Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J15, 15b
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
J15, 9-17
Prawa przyjaźni z Chrystusem
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Tak Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowaliť. Oto słowo Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI
Niech ta ofiara, Ojcze, najwyższe świadectwo miłości Twego Syna, + rozpali w nas ogień Twego Ducha Świętego, * którym płonęło pełne łagodności serce Franciszka Salezego biskupa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA
K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: W górę serca.
W: Wznosimy je do Pana.
K: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W: Godne to i sprawiedliwe.
K: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze Święty i miłosierny Boże, przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ty powołałeś w Kościele świętego Franciszka Salezego, pasterza według Serca Twojego, aby przez pisma, słowa i przykład lud chrześcijański uczył pobożności i ukazywał wszystkim drogę uświęcenia. Dlatego, pełen Ducha łagodności, grzeszników prowadził do pokuty i gorliwie pracował nad odbudową jedności wierzących przez więzi miłości i pokoju. Złączeni w radosnej wspólnocie wysławiamy cuda Twojej miłości i razem z Aniołami i Świętymi śpiewamy hymn Twojej chwały, wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Pan mówi: "Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Życie moje oddaję za owce".

MODLITWA PO KOMUNII
Panie, nasz Boże, Ty nas obdarzyłeś radością uczestnictwa w tej świętej Uczcie ku czci świętego Franciszka Salezego; spraw, abyśmy naśladując jego łagodną i cierpliwą miłość we wszystkich okolicznościach życia, mogli kiedyś uczestniczyć w jego chwale w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.