31 stycznia - św. Jan Bosko (1815-1888)
31 stycznia, św. JANA BOSKO
kapłana, Ojca i Nauczyciela młodzieży, założyciela Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego, Instytutu Córek Maryi Wspomożycielki i Współpracowników Salezjańskich

ANTYFONA NA WEJŚCIE
Por. l Krl 5, 9
Bóg dał mu mądrość i roztropność, i serce ogromne jak piasek na wybrzeżu morskim.
Odmawia się Chwała na wysokości

KOLEKTA
Panie, nasz Boże, Ty w swojej opatrzności dałeś nam świętego Jana Bosko jako ojca i nauczyciela młodzieży, który pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Dziewicy pracował z niestrudzoną gorliwością dla dobra Kościoła; wzbudź również w nas tę samą miłość apostolską, abyśmy się starali o zbawienie braci i służyli Tobie, który jesteś jedynym i najwyższym dobrem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE

Rdz 12, l-4a
Powołanie Abrahama

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Pan rzekł do Abrahama: "Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem.
Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie ludy całej ziemi będą otrzymywały błogosławieństwo".
Abraham udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał.Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), l-2a i 5. 7-8. 11. (R.:por. 5a)

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *
mówię do Pana: "Tyś jest Panem moim".
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
Refren:
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren:
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren:

DRUGIE CZYTANIE
Flp 4, 4-6
Radość w Panu

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.
Bracia:
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko.
O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli.Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 18, 5

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Kto przyjmuje dziecko w imię moje,
Mnie przyjmuje.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
M 18, 1-5
Kto przyjmuje dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: "Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?" On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:
"Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje".Oto słowo Pańskie.

WEZWANIA DO ŚW. JANA BOSKO
Można użyć jako Modlitwę Powszechna

1. Abyś nam grzechy przebaczyć -
i do łaski swej nas przywrócić raczył
Przez przyczynę Świętego Jana Bosko prosimy Cię -
wysłuchaj nas Panie.
2. Abyś w nas gorącą miłość -
do Najświętszego Serca swego rozpalić raczył
3. Abyś w sercach naszych dziecięce uczucie -
i niezachwianą miłość do Maryi Wspomożycielki rozbudzić raczył
4. Abyś Papieża naszego Jana Pawła II -
najobfitszymi łaskami obdarzyć raczył
5. Abyś nam kapłanów gorliwych -
pełnych poświęcenia i ducha apostolskiego dać raczył
6. Abyś naród polski -
z duchowego obumarcia podźwignąć raczył
7. Abyś dzieci i młodzież naszą -
od zgorszenia trującego dusze zachować raczył
8. Abyś nam czystość duszy -
siłę woli i jasność umysłu dać raczył
9. Abyś nam w pracy pomagać -
a Dobrodziejom naszym błogosławić raczył
10. Abyś naszych biskupów, kapłanów i zakony naród nasz i kraj cały błogosławić raczył

MODLITWA NAD DARAMI
Panie, nasz Boże, przyjmij te pokorne dary, wyraz naszego życia oddanego Tobie.+ Odnów naszego ducha, abyśmy mogli z radością naśladować przykład i pouczenie świętego Jana Bosko, naszego ojca i nauczyciela.* Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA
"Święty Jan Bosko, dar Boga dla Kościoła"
K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: W górę serca.
W: Wznosimy je do Pana.
K: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W: Godne to i sprawiedliwe.
K: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze Święty i miłosierny Boże, przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Ty Ojcze wiecznej miłości, powołałeś w Kościele świętego Jana Bosko, przyjaciela, brata i ojca młodzieży, by prowadził ją po drodze zbawienia. W proroczej wizji nowych czasów przygotowywał ją do życia przez gruntowną mądrość i czynną wiarę.Wiedziony przez Ducha Świętego dał początek wielkiej Rodzinie, aby po całej ziemi szerzyła jego misję nauczyciela i ojca.Dlatego złączeni w radosnej wspólnocie wznosimy razem Tobie, Ojcze, hymn uwielbienia i dziękczynienia i razem z Aniołami i Świętymi w niebie śpiewamy hymn Twojej chwały, wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Mt 18, 5
Pan mówi: "Kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje".

MODLITWA PO KOMUNII

Ojcze, Ty nas posiliłeś Sakramentem zbawienia, spraw, abyśmy naśladowali pracowitość świętego Jana Bosko w prowadzeniu młodzieży do miłości Chrystusa, Twojego Syna, będącego niewyczerpanym źródłem nowego życia. Który żyje i króluje na wieki wieków.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
K: Bóg, który jest natchnieniem dobrych intencji, niech Was wspiera swoją łaską i wspiera w wierności przyrzeczeniom złożonym na chrzcie świętym.
W: Amen.
K: Chrystus, Dobry Pasterz, niech wam pozwoli z radością służyć braciom za przykładem naszego (waszego) świętego Założyciela.
W: Amen.
K: Wam wszystkim, którzy obchodziliście z radością uroczystość świętego Jana Bosko, niech Bóg pozwoli nieustannie dążyć drogą wiary, nadziei i miłości.
W: Amen.
K: Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca i Syna, + i Ducha Świętego niech spocznie na was i pozostanie z wami na zawsze.
W: Amen.