13 maja - św. Maria Dominika Mazzarello (1837-1881)
13 maja, św. MARII DOMINIKI MAZZARELO

W kościołach i kaplicach Sióstr Salezjanek uroczystość Jeżeli ta uroczystość przypada w jedną z niedziel Okresu Wielkanocnego, przenosi się ją na najbliższy dzień wolny od przeszkód (por. Mszał Rzymski, Ogólne normy roku liturgicznego i Kalendarza, nn. 5 i 60).

Jeżeli obchodzi się uroczystość (z racji tytułu kościoła lub kaplicy publicznej odpowiednio konsekrowanych lub poświęconych), korzysta się z trzech czytań i odmawia się " Wierzę ". W tym przypadku uroczystości tej nie można przenosić na jedną z niedziel Okresu Wielkanocnego (por. tamże, nn. 5, 58 i 59).

ANTYFONA NA WEJŚCIE
por. Ps 118 (117), 16. 19
Prawica Pańska moc okazała, prawica Pańska mnie dźwignęła. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki (O. W. Alleluja).

Odmawia się Chwała na wysokości

KOLEKTA
Ojcze, źródło wszelkiego dobra, + Ty w głębokiej pokorze świętej Marii Dominiki Mazzarello ukazujesz nam świetlany wzór chrześcijańskiego i zakonnego życia * spraw, abyśmy w prostocie ducha byli na co dzień świadkami Twojej ojcowskiej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 4,32-35
Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16(15), l-2a i 5. 7-8.11 (R.: por. 5a)
Refren: Strzeż mojej duszy w Twym pokoju, Panie.
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, * mówię do Pana: Tyś jest Panem moim. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, * to On mój los zabezpiecza.
Refren:
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, * bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, * On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren:
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, * pełnię Twojej radości i wieczna rozkosz * po Twojej prawicy.
Refren:

DRUGIE CZYTANIE
l Kor 13, 4-13
Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, i nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość. Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 5,3
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Mt 5,l-12a Osiem błogosławieństw
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI
Ojcze, przyjmij dary, które Ci składamy jako znak naszej duchowej ofiary + i przez przyczynę świętej Marii Dominiki, którą nam dałeś za mistrzynię życia * spraw, abyśmy w naszej codziennej pracy z radością odpowiadali na Twoje wezwanie. Przez Chrystusa Pana naszego.

PREFACJA
"Dziewica roztropna i czuwająca "
K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: W górę serca.
W: Wznosimy je do Pana.
K: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W: Godne to i sprawiedliwe.
K: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali i Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, Boże nieskończonej dobroci, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki Twojej łasce w świętej Marii Dominice Mazzarello, roztropnej i czuwającej dziewicy, jaśnieje serdeczna wierność i cierpliwa dobroć, szczera pokora i czynne ubóstwo, radosne posłuszeństwo i ufne zawierzenie. Przez Ducha Świętego powołałeś ją do założenia razem ze świętym Janem Bosko nowej rodziny zakonnej, aby ofiarować młodzieży znak Twojej nieskończonej miłości, którą nam dałeś przez Chrystusa Twojego Syna. Dlatego zjednoczeni w bratniej miłości wychwalamy Ciebie, Ojcze i błogosławimy, i ze wszystkimi świętymi nieba, śpiewamy hymn Twojej chwały, wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ
por. Łk 10, 21 Wysławiam Cię, Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie (O. W. Alleluja,).

MODLITWA PO KOMUNII
Boże, nasz Ojcze, udział w tej uczcie eucharystycznej (na wzór świętej Marii Dominiki) niech umocni w nas pragnienie Ciebie, który jesteś najwyższym dobrem + niech buduje braterską miłość * i pomnaża naszą radość ze służenia Tobie w braciach. Przez Chrystusa Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
K: Bóg, nasz Ojciec, który nas zebrał abyśmy obchodzili święto (uroczystość) świętej Marii Dominiki, * niech ustawicznie wam pomaga żyć w pokorze i ewangelicznej miłości.
W: Amen.
K: Chrystus zmartwychwstały, który włączył Marię Dominikę Mazzarello w swoje misterium męki i chwały * niech przemienia wasze życie w owocną ofiarę radości i dobra.
W: Amen.
K: Duch Święty, który Marię Dominikę Mazzarello ubogacił darem pobożności i rady * niech was umacnia w dążeniu do Boga i w służbie Kościoła.
W: Amen.
K: Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego + Ojca i Syna, i Ducha Świętego * niech zstąpi na was i pozostanie z wami na zawsze.
W: Amen.