13 listopada - św. Alojzy Versiglia (1873-1930) i św. Kalikst Caravario (1903-1930)
13 listopada, świętych Alojzego VERSIGLIA i Kaliksta CARAVARIO
męczenników

ANTYFONA NA WEJŚCIE
Obchodzimy z radością triumf męczenników Alojzego i Kaliksta. Oni bowiem złożyli wobec świata świadectwo Chrystusowi. Dzisiaj Chrystus otacza ich chwałą wobec Ojca w niebie.

KOLEKTA
Wszechmogący i miłosierny Boże, który świętych męczenników, biskupa Alojzego i kapłana Kaliksta obdarzyłeś mocą walki aż do śmierci, aby mogli głosić Ewangelię i bronić godności ludzkiej, + udziel nam, swoim wiernym, * łaski naśladowania ich świadectwa przez wytrwałą wiarę i ofiarną miłość. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

PIERWSZE CZYTANIE
Rz 5, 1-5
Chlubimy się z ucisków

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki Niemu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.:por. 5b)
Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.
Będę Błogosławił Pana po wieczne czasy, * Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, * niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Refren:
Wysławiajcie razem ze mną Pana, * wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał * i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Refren: Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, * oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, * i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Refren: Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, * aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, * szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. Refren:

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Albo: Chwała Tobie Słowo Boże.
Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy, Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
J 15, 18-21
Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów: " Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: "Sługa nie jest większy od swego pana". Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał". Oto słowo Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI
Ofiara, którą Tobie, Ojcze, składamy w chwalebne wspomnienie męczenników Alojzego i Kaliksta, niech uczyni nas świadkami błogosławionej męki Twego Syna + który męczenników umacniał słowem * i wyprzedził przykładem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA
"Męczeństwo znakiem i przykładem"
K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W: Godne to i sprawiedliwe.
K: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętych Alojzego i Kaliksta ukazałeś cuda swojej łaski, oni bowiem naśladując Chrystusa przelali krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wiary przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie i wielbiąc Ciebie na ziemi, razem z nimi wołamy...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ
por. Łk 22, 28b. 29a. 30a
Pan mówi: "Przekazuję królestwo wam, którzy wytrwaliście przy Mnie w przeciwnościach, abyście jedli i pili przy Moim stole".

MODLITWA PO KOMUNII
Boże, nasz Ojcze, który dajesz radość karmiąc nas chlebem życia i pojąc kielichem zbawienia; + udziel nam łaski, abyśmy za przykładem męczenników Alojzego i Kaliksta, którzy przelali swoją krew z miłości dla braci, * łączyli nasze cierpienia z męką Chrystusa, aby stać się uczestnikami Jego zmartwychwstania. Który żyje i króluje na wieki wieków.