15 listopada - bł. Magdalena Morano (1847-1908)
15 listopada, błogosławionej MAGDALENY MORANO

ANTYFONA NA WEJŚCIE
Oto dziewica mądra, * jedna spośród roztropnych, * która wyszła na spotkanie Chrystusa z płonącą lampą.

KOLEKTA
Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, + i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie błogosławionej Magdaleny Morano, dziewicy, * nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE
Rz 8,31b-39
Ani śmierć, ani życie Nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i nam wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód, czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: " Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź ". Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34(33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.:por. 5b)
Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Będę Błogosławił Pana po wieczne czasy,
* Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
* niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Refren: Wysławiajcie razem ze mną Pana,
* wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana,
a On mnie wysłuchał
* i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Refren:
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
* oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
* i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Refren:
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
* aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie,
jak Pan jest dobry,
* szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Refren:

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 24, 42a. 44
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Mt 25, 1-13
Przypowieść o dziesięciu pannach

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus opowiedział swoim uczniom te przypowieść: "Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem, wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: "Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie." Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną". Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie". Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam". Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was". Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny". Oto słowo Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI
Wszechmogący Boże, sławimy cuda Twojej łaski w błogosławionej Magdalenie Morano, dziewicy, +i pokornie Cię prosimy, * niech nasza Ofiara będzie Tobie miła, tak jak jej święte życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA
"Znaczenie życia poświęconego Bogu"

K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W: Godne to i sprawiedliwe.

K: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze święty, zawsze i wszędzie składali hymn uwielbienia i chwały, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W Świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Mt 25, 6
Oto Oblubieniec nadchodzi, * wyjdźcie na spotkanie Chrystusa Pana.

MODLITWA PO KOMUNII
Panie, nasz Boże, pokrzepiłeś nas świętym Pokarmem, + spraw, abyśmy za przykładem błogosławionej Magdaleny Morano nosili konanie Jezusa w naszym ciele * i starali się żyć tylko dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.