5 grudnia - bł. Filip Rinaldi (1856-1931)
5 grudnia, błogosławionego FILIPA RINALDIEGO
Założyciela Instytutu świeckiego
Ochotniczek Księdza Bosko wspomnienie

ANTYFONA NA WEJŚCIE
Jr 3, 15
Dam wam pasterzy według serca mego, * oni was poprowadzą rozsądnie i mądrze.

KOLEKTA
Ojcze, nieskończenie dobry, Ty sprawiłeś, że błogosławiony Filip Rinaldi zajaśniał nam jako przykład ewangelicznego życia, ofiarowanego z radością.+ Pozwól nam naśladować tę płomienną gorliwość apostolską,* abyśmy poprzez codzienną wierność naszej pracy do pełni doprowadzili Twój plan miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE
2 Tm 1, 13-14; 2, 1-3
Strzec depozytu wiary
Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza.
Umiłowany:
Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.
Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni i innych nauczać. Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 96(95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Refren:
Głoście chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Refren:
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. *
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem.
On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Refren:

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 25, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Sługo dobry i wierny, byłeś wierny w małych rzeczach, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości twego pana.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Mt 25,14-23
Przypowieść o talentach

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: "Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: "Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana". Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana". Oto słowo Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI
Ojcze miłosierny, który w błogosławionym Filipie Rinaldim dałeś nam obraz nowego człowieka stworzonego w sprawiedliwości i świętości, + pozwól także i nam duchowo się odnowić, * abyśmy byli godni składać Ci tę ofiarę dziękczynienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA
"Znaczenie życia poświęconego Bogu"
K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W: Godne to i sprawiedliwe.

K: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze święty, zawsze i wszędzie składali hymn uwielbienia i chwały, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W Świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania,* moja radość będzie w was i wasza radość będzie pełna - mówi Pan.

MODLITWA PO KOMUNII
Boże wszechmogący, który w tych sakramentach objawiasz nam siłę Twojego Ducha, + spraw, abyśmy za przykładem błogosławionego Filipa Rinaldiego,* nauczyli się szukać Ciebie ponad wszystko i mogli nosić w nas obraz Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Przez Chrystusa, Pana naszego